Сдружение на пациентите с дихателна недостатъчност и белодробна трансплантация

Лице за контакти: Стефан Тамбуев

Адрес: ул. Любен Каравелов 22; София 1000
Телефон: : 0899 811 440
Email: aprflt@mail.bg
Фейсбук страница: https://www.facebook.com/aprflt/


Сдружение на пациентите с дихателна недостатъчност и белодробна трансплантация е юридическо лице с нестопанска цел по смисъла на чл. 19 и сл. от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, което осъществява дейност в обществена полза, регистрирано през м. септември 2017 година. Една от основните цели, която си поставя сдружението е да осъществява ефективен диалог с отговорните обществени и държавни организации за непокритите здравни нужди на пациентите с дихателна недостатъчност и отстоява виталната потребност от финансиране на домашната кислородотерапия. В допълнение се бори за изграждането на национална мрежа за оборудване и доставка на втечнен кислород за повишаване на физическа активност на пациентите с дихателна недостатъчност.

Сдружение на пациентите с дихателна недостатъчност и белодробна трансплантация отстоява пред здравните власти на България, правата на пациентите с различни белодробни заболявания, водещи до дихателна недостатъчност . Сдружението инициира и участва в обществени дебати за развитието и утвърждаването на национална програма за белодробни трансплантации и посттрансплантационно проследяване на пациентите. Основен приоритет е  пропагандиране на идеите на донорството и провокиране на  морално- етични обществени дискусии на тази тема. Популяризира осведомеността на обществото, относно подобряване качеството   на живот, след извършването на белодробни трансплантации чрез спортни, социални и национални събития.

Организацията участва в дейността на The European Lung Foundation (ELF)