Сдружение на родителите на деца със Синдром на Даун

Лице за контакти: Антония Маринова – председател
Телефон: +359 89 915 45 73
Email: pr@downsyndromebg.com; contact@downsyndromebg.com


Сдружение на родителите на деца със Синдром на Даун е организация, създадена с цел да подпомага родителите на деца със синдрома в отглеждането и възпитанието им и да съдейства за успешната им социална адаптация и интеграция в обществото.

В приоритетите на организацията са:

  • оказване на помощ и подкрепа на родителите още от раждането на детето и запознаването им със съвременните постижения в преодоляването на ограниченията, налагани от синдрома, с цел намаляване на случаите на изоставяне в домове за медико-социални грижи;
  • подпомагане при намирането на специалисти – лекари, физиотерапевти, педагози и логопеди;
  • подпомагане при приемане в масовите детски заведения и училища;
  • съдействие и подкрепа за успешната реализация в обществото на младежите и хората със Синдром на Даун – намиране на подходяща работа и участие в обществения живот.

Организацията има за цел да се бори за разрушаване на негативните стереотипи за хората със синдром на Даун и за подобряване на отношението и приемането им от обществото, както и за изграждане на техния позитивен образ чрез информация за техния реален потенциал за развитие, способности, таланти, успехи и постижения, за техните уникални човешки качества.

В по-общ план цел на сдружението е съвместно с други заинтересовани организации да способства за изграждането и развитието на държавна система за ранна помощ и обучение на децата със специални образователни потребности, както и за формирането на толерантно отношение към хората със специални нужди.

www.downsyndromebg.com