СНЦ „Здраве и морал”

Лице за контакт: Мария Генчева Маринова
Адрес: гр. Стара Загора 6000, ул. „Ген. Гурко“ №135, вх. А, ет. 8
Email: health@mail.bg


СНЦ „Здраве и морал” е учредено през 1994 година. Организацията е регистрирана в Министерство на правосъдието Централен регистър под № 06/2002 година за извършване на общественополезна дейност.

Целите, които си поставя СНЦ „Здраве и морал” са развитие и утвърждаване на гражданското общество в община Стара Загора, като съдейства за разширяване възможностите за пряко участие на гражданите от общността в определяне на приоритетите на местното развитие и способстване, като работи за възпитание към уважение и грижа да отделния човек и желание за постоянно усъвършенстване и запазване на българските семейни традиции и ценности.

Сдружение с нестопанска цел „Здраве и морал” осъществява своята дейност във взаимодействие с други държавни, обществени и стопански органи и организации с правомощия в социалната дейност и здравеопазване.

СНЦ „Здраве и морал” е организация, която има трайни партньорства с други организации, работещи с хора с психични разстройства и лица в риск. СНЦ „Здраве и морал” е работило и продължава да работи във Фонд за превенция на престъпността „ИГА” – град Пазарджик, с Асоциация на социалните предприятия в РБългария, с всички местни организации и институции на територията на Старозагорска област.

СНЦ „Здраве и морал” е единствената организация, член на Регионалния съвет по психично здраве – орган на РЦЗ Стара Загора.

СНЦ „Здраве и морал” е консултант и партньор на културни и превантивни прояви в гр. Стара Загора.

В момента СНЦ „Здраве и морал” има изграден Център за социална рехабилитация и интеграция на възрастни с психични разстройства.

Реализирани проекти и настоящи такива:

Пилотен проект „Заедно можем повече” – Мрежа за здраве

СНЦ „Здраве и морал“ е партньор на Фондация „Традиция“ – София в реализирането на проект „Разгръщане на идеи. Създаване на умения. Подобряване на съдби“.

Участие в обучителни семинари на тема „Кризисни карти” и „Обучение на потребители в потребителско движение”, организирано от Глобална Инициатива в Психиатрията – София с местен координатор Информационен център за психично здраве – гр. Благоевград.

Партньор в „Мрежа за социално включване на хора с увреждания”. Проектът се изпълнява от сдружение „Здраве за всички” гр.Плевен и е финансиран от ФРМС с подкрепата на ААМР.

Сайт за връзка: www.1for-you.org