СНЦ „Ирида“

Лице за контакт: Венета Иванова – председател, Нина Василева – зам.-председател
Адрес: Варна, п.к.9000, ул. „Дебър“ 27, офис 9
Телефон: 0879362994 – Венета Иванова; 0889830829 – Нина Василева
Email: irida.vn@gmail.com
Интернет сайт: –
Фейсбук страница: –


  • Разработване и реализиране на програми и услуги за деца и младежи от уязвими социални групи, живеещи в неблагоприятна семейна, емоционална и културна среда
  • Разработване и реализиране на програми и услуги за деца със специфични потребности и техните семейства
  • Разработване и реализиране на програми и услуги за ранна интервенция и намаляване на риска от изоставяне, превенция на насилието спрямо и между деца, превенция на социалното изключване
  • Разработване и реализиране на програми за стимулиране на активното участие на деца и младежи в повишаване на личностното и кариерното им развитие
  • Професионално обучение на учители, социални работници и други специалисти, заети в областта на грижа за децата и техните семейства
  • Подпомагане създаването и прилагането на политики за превенция на професионалния стрес
  • Подпомагане на личностното развитие и реализация приоритетно на маргинални групи хора
  • Стимулиране на обмена на идеи, интелектуални ценности и сътрудничество между хора