Сдружение „Тацитус“

Лице за контакт: Мина Янкова Енева-Ламбовски – почетен председател
Адрес: гр. София, жк. Бояна, ул. „Беловодски път“ 62А
Телефон: 0887 206 206
Email: tacitus_bg@abv.bg


Сдружението е създадено и упражнява дейност в обществена полза. Вписано е в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност към Министерството на правосъдието на 22.12.2010 година под № 20101222023. Сдружение „Тацитус“ притежава Лиценз за социални услуги за деца № 0936 от 16 март 2015 г., издаден от Държавна агенция за закрила на детето и Удостоверение за регистрация № 1134-02 от 02.04.2015 г. за предоставяне на социални услуги, издадено от Агенция за социално подпомагане към Министерство на труда и социалната политика.

Основният предмет на дейност на Сдружение „Тацитус“ съгласно неговия Устав е: създаване на центрове за комплексно подпомагане и социална интеграция на деца с генерализирани разстройства на развитието: детски аутизъм, атипичен аутизъм, синдром на Рет, друго дезинтегративно разстройство в детството, хиперактивно разстройство, съчетано с умствено изоставане и стереотипни движения, синдром на Asperger; умствена изостаналост; специфични разстройства на развитието на учебните умения; хиперкинетични разстройства: нарушение на активността и вниманието и хиперкинетични разстройства на поведението, участие в проекти за социална интеграция и полагане на грижи за деца с аутизъм, набиране на средства с цел развитие на социални услуги и повишаване информираността на обществото по проблеми, свързани с аутизма.

Обществено-полезната дейност на Сдружение „Тацитус“ се извършва от членовете на Общото събрание и Управителния съвет на доброволни начала, както и от извънщатни сътрудници.

В подкрепа и като финансират идеалната си дейност, Сдружение „Тацитус” извършва и стопанска дейност, съобразно дружествените документи и законите на Р. България – социална работа без настаняване в Център за социална интеграция и рехабилитация на деца с аутизъм „Тацитус” към сдружението. Към 31.12.2014 година в центъра работят 8 служители, които през 2014 година са оказали професионалната си подкрепа и помощ на повече от двадесет деца и техните родители и близки. В центъра се предоставят услуги срещу възнаграждение, които осигуряват:

  • комплексна диагностика на развитието.
  • ранна терапевтична интервенция при ново – диагностицирани деца с генерализирани разстройства на развитието.
  • изготвяне на индивидуални програми за работа с децата, съобразени с техните интереси, особености и дефицити.
  • индивидуални сесии с логопед, психолог, специален педагог, ерготерапевт и монтесори педагог.
  • групови сесии за подобряване на психо–емоционалното развитие и социална интеракция на децата със затруднения: усвояване на умения за преодоляване на конфликтни ситуации и справяне с агресията по социално приемлив начин; повишаване на самооценката им, изграждане на чувство за принадлежност и себеуважение.
  • семейно консултиране и подкрепа на родители на деца с разстройства от аутистичния спектър, за справяне с психичната травма и променената фамилна динамика.
  • обучение на родители, близки, възпитатели и преподаватели на деца с разстройства от аутистичния спектър, в умения за полагане на грижи, съответни на специфичните потребности, произтичащи от диагнозата и дефицитите на детето.
  • курсове за специалисти от широк кръг – логопеди, специални педагози, психолози, лекари, медицински сестри, учители в детски градини и училища, преподаватели, студенти, ресурсни учители и др. , които проявяват интерес или работят с деца с аутизъм.

Мисията на организацията е обучението на специалисти и създаване на професионално общество в България за работа с деца с аутизъм, което използва научно доказани методи и се придържа към световните и европейски професионални и етични стандарти за практика.

Oтчитайки високата нужда в страната ни (около 70 000 деца с аутизъм) ние сме приели, като предизвикателство и лична кауза, да се борим в България, работата и грижите за децата от аутистичния спектър да покрият международните стандарти.

www.autism-bg.info