Фондация „Състрадание Алцхаймер България”

Лице за контакти: Живка Тишева – изпълнителен директор
Адрес: 9009 Варна, ул. „Цанко Дюстабанов” №30, ап.3
Телефон: 0899 432 079
Email: compassion.alz@abv.bg


Фондация „Състрадание Алцхаймер България” е неправителствена организация, създадена през 2004 г. Мисията на организацията е повишаване качеството на живот на лица с деменция, чрез промяна на съществуващото отношение, политика и практики към тях и осигуряване на равен достъп до лечение и услуги.
Според информации хората с деменции в България са над 100 000 души.

От създаването на организацията екипът работи за информиране и социална подкрепа на болните и техните семейства, за застъпничество и лобиране, за промяна на здравните и социални политики.

Основните дейности на Фондацията са:

  1. Организиране на дейности и предоставяне на социални услуги, целящи преодоляване на социалната изолация на хора, страдащи от болестта на Алцхаймер и техните семейства (оказване на мултидисциплинарна – психологическа, социална и правна консултативна помощ в гр. Варна и гр. София, организиране на „Алцхаймер кафе” и групи за взаимопомощ, организиране на занимания с болните, арт-терапия, музикотерапия и други нефармакологични методи);
  2. Осигуряване на по-добър достъп до информация и услуги;
  3. Осигуряване на обучения за грижещи се болни от деменция (благодарение на европейската награда през 2012 г. Фондацията проведе първите обучения за персонала в Дома за възрастни с деменция в гр. Разград и още пет дома, сътрудничество с университета Ст. Андрюс, Шотландия);
  4. Застъпничество и лобиране за промяна на здравните и социални политики пред:
  5. «Комитета за кулутурни, социални и икономически права на ООН», за реимбурсиране на лекарства за тези болни – от 2014 г. вече има реимбурсация на две лекарства.
    МЗ, МТСП – за признаване значимостта на заболяването и създаване на национален план за справяне с болестта – вече има създадена работна за изготвяне на проект на Концепция за превенция, ранно диагностициране и лечение на Болестта на Алцхаймер и други видове деменции, в които са включени наши представители
  6. Информационни кампании за повишаване чувствителността на обществото – изработване и разпространение на информационни материали, съдържащи информация за симптомите на заболяването и за местата, където болните и техните близки могат да потърсят помощ. Информационни кампании и медийни изяви по случай 21.9 – Световният ден на болните от Алцхаймер и други важни дати, свързани с възрастните хора, с цел повишаване на обществената чувствителност относно социаната цначимост на заболяването.

Фондацията работи в гр. Варна и региона и има представителство в гр. София. Дейностите и проектите се осъществяват в сътрудничество с широк кръг от заинтересовани институции (Община Варна, болница „Св. Марина”, домовете за възрастни хора и хора с деменция в Североизточна България, неправителствени организации и социални служби).

Организацията има спечелени 8 проекта и една Европейска награда за добра работа в областта на деменцията, на тема „Да живеем добре с деменция в Европа” от Мрежата на Европейските фондации (Atlantic Philanthropies, Фондация Mederic Alzheimer, Фондация King Baudoin и Фондация Robert Bosch).

Фондацията е член на Световната Alzheimer’s Disease International и Европейската Алцхаймер организации и на мрежата на Euro Carers.

alzheimerbulgaria.org