Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на тарифа за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки

Причината за изготвяне на Проекта на Постановление на Министерския съвет за приемане на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ) и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки (ЗТОТК) Вижте още

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза

Промяната в действащата Наредба за медицинската експертиза е обусловена от резултатите от оценката на въздействие, изготвена във връзка с § 14. от Преходни и Заключителни разпоредби към Постановление № 152 от 26 юли 2018 г. Вижте още

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане от държавния бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване

С цел трайно решение на възникващите ежегодно проблеми с осигуряването на радиофармацевтици, е предложената промяна в Наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане от държавния бюджет на лечението на българските граждани за Вижте още

Проект на Наредба за медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане

Причини за изготвяне на проекта на наредба: С чл. 82, ал. 1а (нова) и ал. 3 (изменена) от Закона за здравето, приети с преходните и заключителни разпоредби на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса Вижте още

Проект на ПМС за приемане на Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания

Предложеният проект на Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания е изготвен в изпълнение на § 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за хората с увреждания, според който до 31 март Вижте още

Проект на Методика за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания

С влизането в сила на Закона за хората с увреждания се регламентира правото на хората с увреждания на индивидуална комплексна оценка, съобразно потребностите, които се идентифицират при изследване на функционалните затруднения, свързани със здравословното състояние Вижте още

Проект на Наредба за условията и реда за извършване на проверки от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“

С предложения проект се цели да се регламентират условията и реда за извършване на проверки от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, условията и реда за осъществяване на медицинския контрол по Глава четвърта от Закона за здравното Вижте още

Проект на Закон за хората с увреждания

Проектът на новия закон за хората с увреждания вече е публикуван за обществено обсъждане на страницата на Министерството на труда и социалната политика, съобщи БТА. В работата по проекта участваха майките на деца с увреждания, Вижте още

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти

Предложеният проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти е изготвен във връзка с необходимостта от привеждане на Вижте още

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето

Със законопроекта се предлагат промени в следните основни насоки: 1. Предлага се да се разшири обхватът на забраната за тютюнопушене в закритите обществени места и на някои открити обществени места, като се регламентира наред със Вижте още