Пациентският отговор срещу COVID-19 (2021 г.)
13 март 2023

Пациентският отговор срещу COVID-19 (2021 г.)

Кризата с COVID-19 предизвика поредица от противодействия в условията на променящи се обстоятелства. Политиките в условията на пандемията, както срещу разпространението на вируса, така и срещу ефектите от ограничителните мерки, често имат временен ха... Прочети Повече
Осигуряване на подкрепа за включване в трудова заетост на лица с увреждания (2019 г.)
13 март 2023

Осигуряване на подкрепа за включване в трудова заетост на лица с увреждания (2019 г.)

Проектът създава предпоставки за активно социално включване и трудова интеграция на хора с увреждания и лица, полагащи грижи за зависими членове на семейства. Интеграцията на... Прочети Повече
Бяла книга за персонализираната медицина в България – пътна карта за интегриране на иновациите в медицината на 21 век (2019 г.)
13 март 2023

Бяла книга за персонализираната медицина в България – пътна карта за интегриране на иновациите в медицината на 21 век (2019 г.)

Проектът „Бяла книга за Персонализираната медицина в България – пътна карта за интегриране на иновациите в медицината на 21 век с цел промяна на политиките в здравеопазването, чрез активно гражданско участие и поставяне на пациента в центъра на систе... Прочети Повече
Близо до теб (2018 г.)
13 март 2023

Близо до теб (2018 г.)

[Rich_Web_Tabs id="3"] Прочети Повече
Фонд Активни граждани

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в рамките на проекта “Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването". Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Национална пациентска организация и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Проектът „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“ се изпълнява от Националната пациентска организация с финансова подкрепа, предоставени от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез иновативна електронна платформа за косултации и дебат в здравеопазването да се повиши гражданската осведоменост, да се гарантира възможност за пациентско застъпничество, вкл. чрез предлагане на законодателни промени от пациентски групи, вземащи решения на регионално и национално ниво.