Начало - Проекти - Пациентът - Политик! - Законодателни органи

Законодателни органи

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Българската демокрация е представителна система на управление, на основата на която гражданите избират свои представители в Народното събрание. Те представляват целия народ и действат въз основа на Конституцията и законите на страната.

Основните функции на Народното събрание са законодателна и контролна.

Законодателният процес в Народното събрание се осъществява въз основа на Конституцията и на приет от него правилник. Право да внасят законопроекти имат народните представители и Министерския съвет. Това право се нарича право на законодателна инициатива.

ПАРЛАМЕНТАРНИ КОМИСИИ

Народното събрание избира от своя състав постоянни и временни комисии. Постоянните комисии разглеждат законопроекти, Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на ЕС и проекти за решения, декларации и обръщения,  изготвят доклади, предложения и становища по тях. Временни комисии се образуват по конкретен повод, за проучване на отделни въпроси и за провеждане на анкети.

КОМИСИЯ ПО ЗРАВЕОПАЗВАНЕ

Комисията по здравеопазване е постоянно действаща комисия в Народното събрание. Тя се състои от 20 народни представители от различни парламентарни групи. В 41-то Народно Събрание неин председател е д-р Лъчезар Иванов, който е и зам.-председател на Парламента.

Гражданите, в лицето на техните сдружения и организации, както и съсловните организации на лекарите, зъболекарите, фармацевтите, медицинските сестри и други могат да присъстват на откритите заседания на Здравната комисия. Там те могат да изказват мнения и становища по различни законопроекти и други документи, както и да правят конкретни предложения.

Често Здравната комисия взема под внимание предложенията на гражданите и внася необходимите корекции в съответните документи. Ето как, чрез своите представителни организации, гражданите могат да влияят на законодателнияпроцес.

Членове на Комисията по здравеопазване.
Законопроекти.