Начало - Проекти - Пациентът - Политик! - Законодателен процес

Законодателен процес

Внасяне на законопроект

Законопроектите се внасят заедно с мотиви към тях, в които вносителят дава становище по очакваните последици от прилагането на проектозакона. Председателят на Народното събрание го разпределя на постоянните комисии, като определя и коя от тях ще е водеща в обсъждането.

Членовете на постоянните комисии обсъждат законопроекта не по-рано от 24 часа и не по-късно от 3 седмици от получаването му. Те представят на председателя на Народното събрание и на председателя на водещата комисия мотивирано становище.

Законопроектите се приемат на две гласувания, които се правят в различни заседания. Народното събрание може да реши двете гласувания да се проведат в едно заседание.

Обсъждане и внасяне на промени

При първото гласуване законопроектът се обсъжда в цялост. С други думи, при първото гласуване внесения законопроект се приема или отхвърля на принципно ниво. След като законопроектът е приет на този етап народните представители могат да правят писмени предложения за изменения и допълнения  в определен от Народното събрание срок. Това е моментът, в който народните представители могат да вземат под внимание мнението и предложенията на гражданите и техните организации.

След това водещата комисия внася в НС мотивиран доклад с писмените предложения на народните представители и предложенията на комисията.

Приемане и обнародване на закона

Народното събрание обсъжда и приема закона на второ гласуване глава по глава, раздел по раздел или текст по текст.

Приетият закон се изпраща на Президента на Република България за издаване на указ за обнародване. Президентът на Република България може да върне закона за преразглеждане. Президентът на Република България издава указ за обнародване в Държавен вестник и влиза в сила след 3 дни, освен ако в самия закон не е определен друг срок.