Начало - Проекти - Пациентът - Политик! - Административни актове

Административни актове

Административните актове са подзаконови нормативни документи, които се издават от органите на изпълнителната власт, каквито са Министерски съвет и съответните министерства, агенции и други институции. Други органи на изпълнителната власт са и президентът е вице-президентът, областни управители, кметове на общини, техните специализирани служби.

Администрацията може да издава различни подзаконови актове, като наредби, заповеди, укази, правилници, постановления и други. Тези документи са задължителни за всички, до които се отнасят, но не могат да противаречат на закона. Когато има неясноти или спорни тълкувания на даден административен акт закона има върховенство.

Съгласно Закона за нормативните актове всеки проект на документ, който предстои да бъде приет, трябва да бъде достъпен на сайта на съответното ведомство за обществено обсъждане за период от 14 дни (чл.26, в сила от 2007 г.). Всички заинтересувани организации (съсловни, пациентски и т.н.) могат да дадат своето становище в рамките на този срок. Работната група по проекта за нормативен документ е длъжна да направи ново обсъждане и да включи тези становища в доклада към съответния документ преди неговото окончателно издаване. Ако тази процедура не е спазена, приетият документ подлежи на обжалване по съответния административен ред.

Основните държавни институции имащи роля в здравеопазването са Министерството на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса, Министерството на труда и социалната политика, Изпълнителната агенция по лекарствата, Националната агенция по приходите и други.

Проекти на нормативни актове на Министерство на здравеопазването.

Напоследък, представители на пациентите все по-често биват включвани в различни комисии и работни групи. Участието на пациентите е посредством техните организации и е регламентирано в различни документи – заповеди, наредби и закони.