Начало - Проекти - Пациентът - Политик! - Пациентът в политиката

Пациентът в политиката


Пациентите в България имат все по-голяма роля и значение при вземането на решения в здравеопазването и здравната политика. Национална пациентска организация вярва, че в България обществото е достатъчно зряло и способно да заема активна гражданска позиция по всички въпроси, свързани със здравната политика. Законът предвижда редица възможности за пряко участие на гражданите в тези процеси:

Чрез народните представители

Право на законодателна инициатива (т.е. да предлагат законопроекти) имат министерския съвет и всеки един народен представител. Ето защо първата стъпка е да бъдат избрани депутати, на които впоследствие да можем да представим своите предложения и мнения относно законите, касаещи здравеопазването. Тези народни представители ще сформират от своя страна и самия министерски съвет.

Чрез пациентските организации

Чрез своите организации пациентът може да отправя своите предложения относно въпроси, които счита, че не са уредени или са недостатъчно или неподходящо уредени в законите, както до министерския съвет чрез съответния министър, така и чрез всеки един народен представител. Следва да отбележим, че за да бъде постигната конкретна промяна в нормативен или поднормативен акт действията от страна на гражданското общество е добре да бъдат осъществени под егидата на пациентски сдружения. Така изхождайки от принципа на демокрацията – волята на мнозинството има по-голяма тежест - „тежестта” на предлаганите промени е по-голяма и вероятността търсените промени да се случат нараства. Освен това често пациентските организации имат по-обобщен поглед върху определена практика (базирани на множество повтарящи се случаи) или законова постановка и в тази връзка вероятността да бъде предложена адекватна промяна е по-голяма.

След публикуването на даден законопроект в интернет страницата на съответната предлагаща го институция, чрез своята пациентска организация, гражданинът може да дава предложения и становища в рамките на 14 дни.

Представители на пациентските организации имат право да присъстват и на откритите заседания на Здравната комисия в парламента, където да изказват своето мнение по обсъждан законопроект.

Чрез упражняване на контрол

Пациентът е в правото си да изисква чрез представляващата го организация точно прилагане на приетите закони, наредби, инструкции и други, като сигнализира за нередности, както съответната, прилагаща нормативния акт институция, така и органа издал акта.

В случай, че правата му са нарушени, пациентът може да се обърнез а защита на своите интереси както към административните органи, така и към съда. Той може да изиска извършване на конкретно действие, когато то е в компетентността на органа, към който се обръща или да изиска да бъде издадено разпореждане до друг, по-низш орган, когато действието е от неговата компетентност и този орган да бъде задължен да го извърши. Пациентът има право да обжалва действията на всички държавни и административни органи и физически и юридически лица, които го увреждат както пред по-висшестоящия орган, така и пред съда. Пред съда може да подава и искове.

Чрез обществен натиск

В някои случаи е възможно упражняването на обществен натиск посредством публикации в медиите, различни медийни изяви, шествия, протести съдебни процеси.

Докато първите няколко възможности стъпват на разумния диалог с институциите и различни представители на властта, то упражняването на обществен натиск застъпва крайните методи за постигане на определени цели. В първите варианти постигнатите промени са по-устойчиви, защото са постигнати благодарение на консенсус по конкретни виждания за промени, докато в последния случай, резултатите често са половинчати със спорен ефект.