ЕИК: 124105936
Адрес: град Добрич, ул. България № 3, офис 103
Регистрация в ТРЮЛНЦ: Да

Сдружение „Детско сърце – град Добрич” извършва медицинска консултативна дейност за сърдечно болните деца; подпомага и съдейства при решаването на медицинските проблеми на децата със сърдечни заболявания, навършили пълнолетие; съдейства и осигурява оптимално лечение и рехабилитация на сърдечно болните деца; съдейства при постъпване в болнични заведения; оказва социално-правна дейност, социална закрила и подпомагане на социално слаби семейства.

При организиране на ежегодни медицински прегледи за сърдечно болни деца, МБАЛ-Добрич или ДКЦ 2 предоставя оборудван медицински кабинет с ехограф, ЕКГ апарат и компютър. Прегледите се извършват от 2 педиатри кардиолози от ДКК при НКБ – София и 2 педиатри кардиолози от Добрич.

В сдружението работят доброволци – 2 педиатри кардиолози от гр. Добрич, 1 социален работник и 1 психолог. Възнаграждения на социалния работник и на психолога се изплащат при спечелен проект – в тези случаи психо-социалните консултации са ежеседмични.

Фонд Активни граждани

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в рамките на проекта “Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването". Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Национална пациентска организация и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Проектът „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“ се изпълнява от Националната пациентска организация с финансова подкрепа, предоставени от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез иновативна електронна платформа за косултации и дебат в здравеопазването да се повиши гражданската осведоменост, да се гарантира възможност за пациентско застъпничество, вкл. чрез предлагане на законодателни промени от пациентски групи, вземащи решения на регионално и национално ниво.