ЕИК: 115119730
Адрес: гр. Пловдив, ул. Г. Измирлиев № 63
Регистрация в ТРЮЛНЦ: Да

Асоциация на пациентите с вродени лицеви аномалии и техните родители – АЛА работи в сътрудничество с родители, пациенти и медицински специалисти. Главни цели на АЛА са намаляване броя на изоставените деца в България поради причина вродена лицева аномалия и осигуряване на възможно най-доброто лечение на пациентите. За тази цел АЛА работи върху многостранно насочена стратегия, която включва образователни тренинги и семинари за здравни специалисти; провежда тренинги за родители, позволяващ им да оказват подкрепа на нови родители. Организацията работи още за повишаване информираността на обществото относно проблемите на лицевите аномалии, за да бъдат преодолени предразсъдъците и неразбирането. Асоциацията издава  информационни материали за медицински специалисти, родители, пациенти и обществото като цяло. Организацията предоставя емоционална и психологическа подкрепа за деца и родители. От 2004 година АЛА е член на Европейската мрежа на организациите, подпомагащи лицевите аномалии (European Network of Cleft Support Organisations – ENCSO).

Фонд Активни граждани

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в рамките на проекта “Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването". Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Национална пациентска организация и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Проектът „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“ се изпълнява от Националната пациентска организация с финансова подкрепа, предоставени от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез иновативна електронна платформа за косултации и дебат в здравеопазването да се повиши гражданската осведоменост, да се гарантира възможност за пациентско застъпничество, вкл. чрез предлагане на законодателни промени от пациентски групи, вземащи решения на регионално и национално ниво.