Снимка на Асоциация на ампутираните в България

Асоциация на ампутираните в България

http://amputee.bg/

+359 884 807 057

danieladantcheva@gmail.com


ЕИК: 206060066
Адрес: гр. София, ж.к. Хиподрума, бл. 108, вх. Д, ет. 7, ап. 102
Регистрация в ТРЮЛНЦ: Да

Сдружение „Асоциация на ампутираните в България“ има за свои цели представляването на интересите на хората с ампутации в обществото, пред платците и доставчиците на услугите, както и подобряване на снабдяването с протези на хората с ампутации. Организацията съдейства за подобряване на професионалната и социалната реахибилитация след ампутации, както и за подобряване на качеството на живот на хора с ампутации. Организацията предоставя подкрепа чрез създаването на групи за взаимопомощ, предава данните за контакт на хората с ампутации помежду им, сътрудничи с местни лекари, клиники, терапевти, ортопедични специализирани предприятия и производители на медицински изделия и помощни средства. Сдружението сътрудни с платците на протезите – социални, осигурителни, застрахователни и др. институции, както и с органите на изпълнителната и законодателната власт. Сдружението организира и провежда обучителни мероприятия и семинари за хората с ампутации и представителите на групите за взаимопомощ, за представители на медиите, на доставчиците на услуги и др. Асоциацията на ампутираните в България предоставя информация в интернет за хората с ампутации, техните близки и широката общественост и информира обществото за причините за ампутации и за проблемите на хората с ампутации.

Фонд Активни граждани

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в рамките на проекта “Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването". Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Национална пациентска организация и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Проектът „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“ се изпълнява от Националната пациентска организация с финансова подкрепа, предоставени от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез иновативна електронна платформа за косултации и дебат в здравеопазването да се повиши гражданската осведоменост, да се гарантира възможност за пациентско застъпничество, вкл. чрез предлагане на законодателни промени от пациентски групи, вземащи решения на регионално и национално ниво.