Снимка на Асоциация на пациенти с автоимунни заболявания (АПАЗ)

Асоциация на пациенти с автоимунни заболявания (АПАЗ)

http://www.apad.bg/

087 630 3400

office@apad.bg

https://www.facebook.com/apadbg/


ЕИК: 177227079
Адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 21, ет. 7, ап. 15
Регистрация в ТРЮЛНЦ: Да

Асоциацията на пациентите с автоимунни заболявания (АПАЗ) е създадена, за да подкрепя пациенти с автоимунни заболявания. Нашият основен фокус са ревматични, дерматологични и гастроентерологични заболявания. Асоциацията си поставя за цел достигането до децата и по-младите пациенти, които често се страхуват от заболяването си и имат нужда от общност, в която да не се чувстват различни и отхвърлени. Друга важна задача на организацията е да достигне до пациентите в цялата страна, които често нямат добър достъп до диагностика, лечение и рехабилитация.

АПАЗ е приемник и продължител на мисията и дейността на „Асоциация на пациентите с ревматоиден артрит“ и до момента съдейства и подпомага над 3500 пациенти с ревматични заболявания.

Фонд Активни граждани

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в рамките на проекта “Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването". Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Национална пациентска организация и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Проектът „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“ се изпълнява от Националната пациентска организация с финансова подкрепа, предоставени от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез иновативна електронна платформа за косултации и дебат в здравеопазването да се повиши гражданската осведоменост, да се гарантира възможност за пациентско застъпничество, вкл. чрез предлагане на законодателни промени от пациентски групи, вземащи решения на регионално и национално ниво.