ЕИК: 175864928
Адрес: гр. София, ул. М. П. Тошев № 8, ет. 1, ап. 2
Регистрация в ТРЮЛНЦ: Да

Сдружението ни „Асоциация на родители на деца с бъбречни заболявания” насочва усилията си в осигуряването на подкрепяща среда, която да даде равни шансове на децата с бъбречни заболявания за реализация и качество на живот. Сдружението активно участваме и да влияе на политиките, които имат отношение към благоденствието на децата с тези заболявания. Дейностите на Организацията са свързани с подобряване качеството на живот на децата с бъбречни заболявания и техните семейства; организиране на поредица от инициативи, свързани с издаването на сборник със статии и публикации и информационни кампании в подкрепа на техните родители и близки.

Фонд Активни граждани

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в рамките на проекта “Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването". Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Национална пациентска организация и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Проектът „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“ се изпълнява от Националната пациентска организация с финансова подкрепа, предоставени от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез иновативна електронна платформа за косултации и дебат в здравеопазването да се повиши гражданската осведоменост, да се гарантира възможност за пациентско застъпничество, вкл. чрез предлагане на законодателни промени от пациентски групи, вземащи решения на регионално и национално ниво.