ЕИК: 206238715
Адрес: гр. София; бул. Европа 176

Асоциацията за инсулт и афазия работи, за да се осигурят пълноправни възможности за обучение и занимания за оцелелите след инсулт за тяхното физическо, умствено и емоционално развитие, както и да се създаде адекватна среда за оцелелите след инсулт и техните семейства, която да обогатява и да прави техния живот пълноценен. Организацията си поставя за цел да работи за осигуряване на достъпна среда за инвалидите до всички обществени места, да се редуцира абсолютния брой на инсулти в България с 10%, да се изградят и сертифицират специални отделения/звена в болниците за първа медицинска помощ на 90% от пациентите с инсулт в началната фаза. Стратегическа цел на организацията е да инвестира усилия в създаването на национален план за борба с инсулта, който засяга цялата верига от здравни грижи, както и за прилагането на стратегия за превенция и ограмотяване на обществото относно последиците от инсулта чрез промотиране на здравословен живот, приложение на информационни технологии за самоанализ и разпознаване на симптоматиката и редуциране на факторите, причиняващи инсулта, като околната среда (включително по-чист въздух), социо-икономически и ниво на образованост на населението.

Фонд Активни граждани

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в рамките на проекта “Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването". Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Национална пациентска организация и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Проектът „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“ се изпълнява от Националната пациентска организация с финансова подкрепа, предоставени от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез иновативна електронна платформа за косултации и дебат в здравеопазването да се повиши гражданската осведоменост, да се гарантира възможност за пациентско застъпничество, вкл. чрез предлагане на законодателни промени от пациентски групи, вземащи решения на регионално и национално ниво.