Снимка на Ашод Дерандонян

Ашод Дерандонян


Ашод Дерандонян е изпълнителен директор на фондация "Заслушай се", част от инициативата Deaf.bg, която представлява платформа за утвърждаване на правата и овластяването на глухите хора в България. Със своята работа той се бори за пълноценното включване на глухите лица в обществото чрез българския жестов език, като по този начин съдейства за тяхното пълноценно развитие и социална реализация.
Образованието му включва бакалавърска степен по бизнес администрация от Американския университет в България и магистърска степен по специална педагогика от Софийския университет. Допълнително, Ашод е Фулбрайт стипендиант в университета Галодет в областта на публичната администрация с фокус върху правата на глухите хора - единственото висше учебно заведение в света, предлагащо билингвално обучение на американски жестов език и английски език.
Професионалният път на Ашод Дерандонян включва над две десетилетия опит в управлението на проекти, социалното предприемачество и публично-частните партньорства. Като глух застъпник, той се ангажира с промяната на възприятията към глухите хора, насочвайки вниманието към тяхната социокултурна идентичност и значението на жестовия език като обединяваща сила. Ашод е неуморим борец за правата на глухите деца и за прилагането на Декларацията за правата на глухите деца на Световната федерация на глухите.
Като член на Съвета за българския жестов език към Министерството на образованието и науката, той допринася за подобряването на образователните политики и практики, свързани с включването на българския жестов език като пълноценен и самостоятелен език с цел осигуряване на равнопоставеност на глухата общност.
 
 
 
 
 
 
Фонд Активни граждани

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в рамките на проекта “Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването". Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Национална пациентска организация и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Проектът „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“ се изпълнява от Националната пациентска организация с финансова подкрепа, предоставени от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез иновативна електронна платформа за косултации и дебат в здравеопазването да се повиши гражданската осведоменост, да се гарантира възможност за пациентско застъпничество, вкл. чрез предлагане на законодателни промени от пациентски групи, вземащи решения на регионално и национално ниво.