Национална пациентска организация е отворена структура и приветства членството на всяка пациентска организация, която зачита нейните принципи на дейност и цели!

НПО вярва в силата на единния пациентски глас и приветства всяка организация, която желае да бъде част от най-голямото пациентско семейство в България – независимо от юридическата форма на сдружаване, големината на организацията, заболяванията и групите пациенти, коита са обект на дейността й.

Членове на НПО могат да бъдат само юридически лица – пациентски организации.

Съгласно приетите правила от НПО и европейските стандарти, „пациентска организация” е организация с нестопанска цел (включително обединения на пациентски организации), която обединява пациенти и/или лицата, които се грижат за тях и/или са съпричастни към техните проблеми, чиито основна дейност и цели се изразяват в защита и подкрепа на нуждите на пациентите и/или на лицата, които се грижат за тях.


Документи за кандидатстване:


Необходими копия от документи:

  • Последно съдебно решение на организацията
  • Актуално състояние издадено през последните 6 месеца (не се изисква в случаите, когато последното съдебно решение е от последните 6 месеца или ако организацията е пререгистрирана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията)
  • Актуален Устав на организацията
  • Документ от ЦРЮЛНСЦ при Министерство на правосъдието (приложимо само за регистрираните в общественополезна дейност лица).

Така подготвения комплект от документи изпратете до централния офис на Национална пациентска организация. В най-кратки срокове документите ще бъдат разгледани.

Новите членове на НПО се приемат с решение на Управителния съвет, след съгласуване с всички членове на организацията.