Снимка на Българска асоциация болест на Крон и улцерозен колит

Българска асоциация болест на Крон и улцерозен колит

http://www.babkuk.org

+359 898 449 180

info@babkuk.org

chairman@babkuk.org

https://www.facebook.com/babkuk/


ЕИК: 176295287
Адрес: гр. София, ж.к. Дружба 2, бл. 212, вх. В, ет. 4, ап. 66
Регистрация в ТЮРЛНЦ: Да

Сдружение “Българска асоциация болест на Крон и улцерозен колит” е учредено е в началото на 2012 година от седем души диагностицирани с болест на Крон, водени от желанието им да се борят с хроничните възпалителни чревни заболявания и да подобрят качеството на живот на хората страдащи от подобни заболявания в България, които наброяват над 3000 души.

Сред целите на сдружението са защитата правата на хората, живеещи подобни заболявания, повишаване информираността и образоваността на хората за техните заболявания и запознаването на обществото с особеностите на заболяването, диагностицирането, лечението и рехабилитацията, с физиологическите и психологически последствия от него.

Сдружението е член на “European Federation of Crohn’s & Ulcerative Colitis Associations” (EFCCA).

Фонд Активни граждани

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в рамките на проекта “Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването". Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Национална пациентска организация и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Проектът „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“ се изпълнява от Националната пациентска организация с финансова подкрепа, предоставени от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез иновативна електронна платформа за косултации и дебат в здравеопазването да се повиши гражданската осведоменост, да се гарантира възможност за пациентско застъпничество, вкл. чрез предлагане на законодателни промени от пациентски групи, вземащи решения на регионално и национално ниво.