Снимка на Българска асоциация на пострадали при катастрофи

Българска асоциация на пострадали при катастрофи

http://www.bazk.org/

+359 2 952 66 66

bazk@abv.bg

https://www.facebook.com/bazk.org/


ЕИК: 175054828
Адрес: гр. София, ул. Лайош Кошут 16
Регистрация в ТРЮЛНЦ: Да

Българска асоциация на пострадали при катастрофи работи активно за превенция на пътния травматизъм, реализира постоянно и последователно различни проекти, инициативи и кампании.

Българска асоциация на пострадали при катастрофи приема със загриженост големия брой на загинали и ранени при пътнотранспортни произшествия на територията на страната. БАЗП осъзнава нуждата от превенция  на пътния травматизъм и разбира необходимостта от предприемане на мерки за защита на всички участници в движението, както и за  подпомагане на  пострадалите при пътни инциденти. Като първия български член на Европейска харта за безопасно движение към Европейската комисия, БАЗП е запозната с практиките, прилагани в Европа, с които се намаляват пътнотранспортните произшествия.

БАЗП предоставя безплатни консултации на пострадали при пътнотранспортни произшествия (пътници, пешеходци, водачи на МПС) относно реда за упражняване на законните права.

При необходимост осигурява компетентна защита за получаване на справедливо обезщетение за претърпените вреди, пропуснатите ползи и извършените разходи за лечение или в случай на отказ от застрахователя да изплати полагащото се обезщетение.

БАЗП е първата българска организация, член на Европейската харта за безопасно движение.

Фонд Активни граждани

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в рамките на проекта “Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването". Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Национална пациентска организация и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Проектът „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“ се изпълнява от Националната пациентска организация с финансова подкрепа, предоставени от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез иновативна електронна платформа за косултации и дебат в здравеопазването да се повиши гражданската осведоменост, да се гарантира възможност за пациентско застъпничество, вкл. чрез предлагане на законодателни промени от пациентски групи, вземащи решения на регионално и национално ниво.