Снимка на Българска асоциация на хора с онкологични и други заболявания \"Живот\" – гр. Хасково

Българска асоциация на хора с онкологични и други заболявания "Живот" – гр. Хасково

https://www.onkoportal.org/

+359 887 307 722

onkojivot@gmail.com

https://www.facebook.com/onkojivot


ЕИК: 126609931
Адрес: гр. Хасково, ул. „Доган Хисар“ № 10
Регистрация в ТРЮЛНЦ: Да

Българска асоциация на хора с онкологични и други заболявания „Живот“ – гр. Хасково осъществява здравна просвета във връзка с вземане на мерки за профилактика на онкологичните заболявания, ранното им откриване и успешно лечение, организиране на масови кампании с цел превенция и запознаване с последните новости на медицината в борбата с тези заболявания. Съдейства и подпомага всички лица със специфични потребности, с онкологични, сърдечно-съдови забоолявания и други обществено значими заболявания, при осигуряването им на по-добър достъп до качествено медицинско и цялостно подобряване на здравето и качеството на живот.

Фонд Активни граждани

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в рамките на проекта “Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването". Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Национална пациентска организация и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Проектът „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“ се изпълнява от Националната пациентска организация с финансова подкрепа, предоставени от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез иновативна електронна платформа за косултации и дебат в здравеопазването да се повиши гражданската осведоменост, да се гарантира възможност за пациентско застъпничество, вкл. чрез предлагане на законодателни промени от пациентски групи, вземащи решения на регионално и национално ниво.