Снимка на Български съюз на трансплантираните (БСТ)

Български съюз на трансплантираните (БСТ)

+359 898 650 409

bsbt@abv.bg

https://www.facebook.com/groups/102300319187/


ЕИК: 131296687
Адрес: София, ул. Клокотница 35, вх. Б, ап. 26
Регистрация в ТРЮЛНЦ: Да

Сдружение „Български съюз на трансплантираните” (БСТ) защитава правата и интересите на трансплантираните, повишава качеството на техния живот и да прокламира значимостта на органната трансплантация в Република България. БСТ осъществява дейността си изцяло на основата на дарения.

БСТ е официален член на World Transplant Games Federation (Световна федерация за спорт на трансплантирани) (WTGF), European Transplant and Dialysis Sports Federation (Европейска федерация за спорт на трансплантирани и диализноболни) (ETDSF).

Фонд Активни граждани

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в рамките на проекта “Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването". Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Национална пациентска организация и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Проектът „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“ се изпълнява от Националната пациентска организация с финансова подкрепа, предоставени от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез иновативна електронна платформа за косултации и дебат в здравеопазването да се повиши гражданската осведоменост, да се гарантира възможност за пациентско застъпничество, вкл. чрез предлагане на законодателни промени от пациентски групи, вземащи решения на регионално и национално ниво.