ЕИК: 175279458
Адрес: София, бул. Черни връх 15
Регистрация в ТРЮЛНЦ: Да

Българското сдружение „Лимфом“ насърчава на комуникацията между болните от лимфом, пдобрява контактите им с лекари специалисти, подобряване информираността на болните за заболяването и съвременните методи на лечение, работи за преодоляване на социалната дискриминацията на болните, ангажира се с подпомагане на болните и техните близки за преодоляване на психологическите последствия от заболяването, както и с подобряване обществената осведоменост за заболяването с цел ранна диагностика. Сдружението работи също за осигуряване на адекватно лечение със съвременните медицински средства, прилагани в света за всички болни.

Българско сдружение Лимфом  е член на Lymphoma Coalition – международна мрежа от организации на лимфомно болните.

Фонд Активни граждани

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в рамките на проекта “Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването". Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Национална пациентска организация и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Проектът „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“ се изпълнява от Националната пациентска организация с финансова подкрепа, предоставени от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез иновативна електронна платформа за косултации и дебат в здравеопазването да се повиши гражданската осведоменост, да се гарантира възможност за пациентско застъпничество, вкл. чрез предлагане на законодателни промени от пациентски групи, вземащи решения на регионално и национално ниво.