Снимка на Център за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе"

Център за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе"

http://amalipe.bg

+359 (062) 600 224

office@amalipe.com

t_krumova@amalipe.com

https://www.facebook.com/groups/116384808391967/


ЕИК: 104590738
Адрес: гр. Велико Търново, ул. Марно поле 23, ет.4, офис 5
Регистрация в ТРЮЛНЦ: Да

Центърът за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ е водеща ромска организация, която работи за равноправно интегриране на ромите в българското общество. Организацията има централна роля в организирането на ромското гражданско движение и реализира застъпнически дейности за интеграция на ромите пред държавните институции.

Организацията работи за развитие и утвърждаване на духовните ценности в гражданското общество, образованието, науката, културата, здравеопазването. Ангажира се с подпомагането на социалната интеграция и личностната реализация, защитава човешките права и околната среда. Подпомага диалога, разбирателството и толерантността между различните етноси в България. Центърът изследва, опазва и популяризира на традиционната култура и фолклор на различните етноси в България, с особен акцент върху културата и фолклора на ромите. Работи за равноправна интеграция на малцинствата в българското общество, с особен акцент върху равноправната интеграция на ромите.

„Амалипе“ се ангажира с промяна в образователната система, насочена към включването на мултикултурни елементи в обучениет, равен достъп до образованието за представителите на ромското малцинство, подпомагане и развитие на диалога между ромската общност и официалните институции. „Амалипе“ се ангажира още с приобщаване на ромите към гражданското общество в България, с установяване и развитие на принципите на гражданското общество сред ромите, подобряване на инфраструктурата в ромските квартали, улесняване достъпа до здравеопазването на представителите на малцинствата и др.

Фонд Активни граждани

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в рамките на проекта “Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването". Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Национална пациентска организация и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Проектът „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“ се изпълнява от Националната пациентска организация с финансова подкрепа, предоставени от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез иновативна електронна платформа за косултации и дебат в здравеопазването да се повиши гражданската осведоменост, да се гарантира възможност за пациентско застъпничество, вкл. чрез предлагане на законодателни промени от пациентски групи, вземащи решения на регионално и национално ниво.