Снимка на Д-р Станимир Хасърджиев

Д-р Станимир Хасърджиев


Д-р Станимир Хасърджиев е един от основателите и директор на Национална пациентска организация (НПО. През 2005 година инициира учредяването на Национално сдружение за борба с хепатита „Хепасист“. Представлява няколко пъти българските пациенти в състава на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса. Бил е изпълнителен директор и председател на Европейската асоциация на пациентите с чернодробни заболявания (ELPA), както и член на Управителния съвет на Европейски пациентски форум (EPF), пан-европейска организация, чиято главни цели са овластяване на пациентите и тяхното включване в разработването на иновативни здравни политики. Занимава се активно с темата за неравенствата в здравеопазването на страните членки на ЕС. Като резултат от това, през декември 2014 г. се сформира партньорството на европейско ниво за достъп до качествено здравеопазване – Patient Access Partnership, основано от Национална пациентска организация и Европейски пациентски форум, в което д-р Хасърджиев заема позицията Генерален секретар на партньорството.

Фонд Активни граждани

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в рамките на проекта “Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването". Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Национална пациентска организация и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Проектът „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“ се изпълнява от Националната пациентска организация с финансова подкрепа, предоставени от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез иновативна електронна платформа за косултации и дебат в здравеопазването да се повиши гражданската осведоменост, да се гарантира възможност за пациентско застъпничество, вкл. чрез предлагане на законодателни промени от пациентски групи, вземащи решения на регионално и национално ниво.