Снимка на Фондация "Болни от астма"

Фондация "Болни от астма"

+359 889 709 916

fbayl2004@abv.bg


ЕИК: 128583271
Адрес: с. Кукорево, обл. Ямбол, ул. П. К. Яворов № 7
Регистрация в ТРЮЛНЦ: Да

Фондация „Болни от астма“ работи за подобряване на качеството на живот на боледуващите от бронхиална астма и други хронични белодробни заболявания, като  стимулира на инициативата на болните от астма и активността им за отстояване на правото им на здравеопазване по европейски и световни стандарти, за повишаване на здравната и гражданската им култура. Фондацията си поставя за цел да работи още за разширяване на достъпа на пациентите до ефикасни съвременни форми на диагностика, лечение, както и предоставя съдействие за действителното гарантиране на правата им, когато са нарушени. Организацията работи още за поощряването на обучението и повишаване квалификацията на лекари от различни специалности за подобряване на контрола и лечението на бронхиалната астма и други хронични белодробни заболявания, както и съдейства дейността на държавните институции за подобряване на нормативната база, здравната и лекарствена политика при лечението на тези болести.

Фонд Активни граждани

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в рамките на проекта “Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването". Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Национална пациентска организация и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Проектът „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“ се изпълнява от Националната пациентска организация с финансова подкрепа, предоставени от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез иновативна електронна платформа за косултации и дебат в здравеопазването да се повиши гражданската осведоменост, да се гарантира възможност за пациентско застъпничество, вкл. чрез предлагане на законодателни промени от пациентски групи, вземащи решения на регионално и национално ниво.