Снимка на Фондация \"Движение на българските майки\"

Фондация "Движение на българските майки"

http://www.fdbm.org/

+359 894 606 188

dvbgm@yahoo.com


ЕИК: 131372462
Адрес: гр. София, р-н Слатина, ул. Ген. Хосе Сан Мартин № 1, вх. A, ет. 4, ап. 10
Регистрация в ТРЮЛНЦ: Да

Фондация „Движение на българските майки” организира и провежда дарителски акции за финансиране на дейности за закрила на деца в риск и за полагане на специални грижи за децата с физически и психически увреждания, разработва и реализира проекти и програми в областта на възпитанието, образованието и отглеждането на децата, настанени в специализираните институции и защитата на техните законни права и интереси, предоставя социални услуги и да оказва съдействие и помощ чрез събирането и предоставянето на храна, дрехи, пари и медикаменти на децата, настанени в специализираните институции и на самотни майки в неравностойно социално положение, извършва наблюдение и контрол на специализираните институции, осъществяващи държавната политика в областта на закрилата на децата относно спазването на правата на децата.

Фонд Активни граждани

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в рамките на проекта “Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването". Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Национална пациентска организация и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Проектът „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“ се изпълнява от Националната пациентска организация с финансова подкрепа, предоставени от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез иновативна електронна платформа за косултации и дебат в здравеопазването да се повиши гражданската осведоменост, да се гарантира възможност за пациентско застъпничество, вкл. чрез предлагане на законодателни промени от пациентски групи, вземащи решения на регионално и национално ниво.