Снимка на Фондация \"Ендометриоза и репродуктивно здраве\"

Фондация "Ендометриоза и репродуктивно здраве"

http://www.endometriosis.bg/

+359 888 277 745

info@endometriosis.bg

https://www.facebook.com/endometriosis.bg/


ЕИК: 205479994
Адрес: гр. София, ул. Добромир Хриз № 39, ет. 4, ап. 4
Регистрация в ТРЮЛНЦ: Да

Фондация “Ендометриоза и репродуктивно здраве” е създадена през януари 2019 г. Основните цели на организацията включват изграждане на устойчива здравна култура относно ендометриозата и репродуктивното здраве; поставяне на акцент върху значението на профилактиката и ранното диагностициране на ендометриозата и други репродуктивни болести; подкрепа на жени и момичета с ендометриоза; повишаване на информираността и чувствителността на обществото относно емоционалните и социални проблеми, произтичащи от състоянието.

За постигането им фондацията осъществява: образователна дейност по темите женско здраве, репродуктивни проблеми и ендометриоза; консултиране на жени и момичета с ендометриоза, с помощта на специалисти в тази област; психологическа подкрепа на жени с ендометриоза и техните близки; проучвания с цел събиране на статистически данни относно процента на заболеваемост от ендометриоза в страната; срещи, семинари, конференции и др. за представяне на методи за лечение на ендометриоза, както и информиране на широката общественост относно женското и репродуктивно здраве; контакти с медицински специалисти, болнични заведения и други организации в тази област; проучване и популяризиране на съвременните медицински и алтернативни методи  на лечение; проекти за повишаване на здравната култура на жените и момичетата по отношение на репродуктивното и менструално здраве; интернет страница с образователна цел и др.

Фондацията поддържа контакти с фондациите “Ендометриоза Великобритания”, QEndo – Qeensland Australia и “Ендометриоза Нова Зеландия”.

Фонд Активни граждани

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в рамките на проекта “Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването". Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Национална пациентска организация и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Проектът „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“ се изпълнява от Националната пациентска организация с финансова подкрепа, предоставени от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез иновативна електронна платформа за косултации и дебат в здравеопазването да се повиши гражданската осведоменост, да се гарантира възможност за пациентско застъпничество, вкл. чрез предлагане на законодателни промени от пациентски групи, вземащи решения на регионално и национално ниво.