ЕИК: 103886339
Адрес: Варна 9000, ул. Дебър 50
Регистрация в ТРЮЛНЦ: Да

Фондация „И” е приемник на фондация „Плюс и минус”, учредена през 1999 г. като продължение дейността на сформирана през 1997 г. група за самопомощ на хора, живеещи с ХИВ в град Варна. Във фондацията са ангажирани съмишленици, съпричастни към и ангажирани с проблемите на хората, живеещи с ХИВ. Фондация „И” работи в защита на човешките, гражданските и пациентските права на хората, живеещи с ХИВ. Приоритетна цел и сфера на дейност на фондацията е осигуряване на универсален достъп до най-съвременно антиретровирусно лечение в страната и свързаните с него комплексни медицински грижи. Предоставянето на достъпна информация по темата е неразделна част от постигането на тази цел. Във връзка с това фондацията е специализирана в издаването на пациентски обучителни материали, покриващи информационно широк кръг аспекти на заболяването и живота с него и поддържането на уебсайт, предоставящ информация на български език по въпросите на ХИВ/СПИН – www.aidsbg.info, с основна тематична насоченост лечението на ХИВ и живота с ХИВ.

Фондация „И” поддържа консултативни кабинети за хора, живеещи с ХИВ (ХЖХИВ) в градовете Варна и София. Кабинетите представляват своеобразно защитено пространство за общуване на ХЖХИВ, техните близки и партньори. Услугите, предоставяни в кабинетите, са насочени към подпомагане на ХЖХИВ за преодоляване на възникнали затруднения от психологично, социално, правно и здравно естество.

Фонд Активни граждани

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в рамките на проекта “Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването". Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Национална пациентска организация и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Проектът „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“ се изпълнява от Националната пациентска организация с финансова подкрепа, предоставени от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез иновативна електронна платформа за косултации и дебат в здравеопазването да се повиши гражданската осведоменост, да се гарантира възможност за пациентско застъпничество, вкл. чрез предлагане на законодателни промени от пациентски групи, вземащи решения на регионално и национално ниво.