ЕИК: 206113918
Адрес: гр. Варна, ул. „Стоян Бацов“ № 17
Регистрация в ТРЮЛНЦ: Да

Фондация „Миастения гравис“ подпомага чрез дарения и набиране на средства хората с миастения гравис в България без оглед на политическа, религиозна и расова принадлежност; осигуряване на тяхното достойнство, защита на гражданските и човешките им права. Фондацията съдейства за информираността, обмяната на опит и взаимопомощ в общосоциален аспект. Организацията обединяване напациентите с миастения гравис или сродни заболявания, други хора с увреждания, членове на техните семейства, близки и приятели, граждани, лекари, научни работници, изследователи и специалисти в областта на автоимунните заболявания, за съвместна дейност.

Фондацията организира семинари, конференции и други национални и международни срещи, провежда, възлага и подпомага проекти и изследвания, както и подкрепя обществени инициативи, използва всички медийни средства за разпространение на знания, изготвя и разпространява информационни и други материали, съдейства за подготовката и повишаване квалификацията на специализирани кадри и др.

Фонд Активни граждани

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в рамките на проекта “Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването". Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Национална пациентска организация и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Проектът „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“ се изпълнява от Националната пациентска организация с финансова подкрепа, предоставени от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез иновативна електронна платформа за косултации и дебат в здравеопазването да се повиши гражданската осведоменост, да се гарантира възможност за пациентско застъпничество, вкл. чрез предлагане на законодателни промени от пациентски групи, вземащи решения на регионално и национално ниво.