ЕИК: 103916768
Адрес: гр. Варна, ул. „Цанко Дюстабанов” № 30, ап. 3
Регистрация в ТРЮЛНЦ: Да

Фондация „Състрадание Алцхаймер България” е неправителствена организация, създадена през 2004 г. Мисията на организацията е да повишава качеството на живот на лица с деменция, чрез промяна на съществуващото отношение, политика и практики към тях и осигуряване на равен достъп до лечение и услуги. Според различни статистики хората с деменции в България са над 100 000 души. Екипът на организацията работи за информиране и социална подкрепа на болните и техните семейства, за застъпничество и лобиране, за промяна на здравните и социални политики.

Фондацията предоставяне на социални услуги, които имат за цел преодоляване на социалната изолация на хора, страдащи от болестта на Алцхаймер и техните семейства (оказване на мултидисциплинарна – психологическа, социална и правна консултативна помощ в гр. Варна и гр. София, организиране на „Алцхаймер кафе” и групи за взаимопомощ, организиране на занимания с болните, арт-терапия, музикотерапия и други нефармакологични методи), както и осигуряването на по-добър достъп до информация и услуги. Фондацията осигурява обучения за грижещи се болни от деменция (благодарение на европейската награда през 2012 г. Фондацията проведе първите обучения за персонала в Дома за възрастни с деменция в гр. Разград и още пет дома, сътрудничество с университета Ст. Андрюс, Шотландия). Експертите са ангажирани и със застъпничество и лобиране за промяна на здравните и социални политики пред различни национални и международни организации и институции. Провежда и информационни кампании за повишаване чувствителността на обществото – изработва и разпространенява информационни материали, които съдържат информация за симптомите на заболяването и за местата, където болните и техните близки могат да потърсят помощ.

Фондацията работи в гр. Варна и региона и има представителство в гр. София. Дейностите и проектите се осъществяват в сътрудничество с широк кръг от заинтересовани институции (Община Варна, болница „Св. Марина”, домовете за възрастни хора и хора с деменция в Североизточна България, неправителствени организации и социални служби).

Фондацията е член на Световната Alzheimer’s Disease International и Европейската Алцхаймер организации и на мрежата на Euro Carers.

Фонд Активни граждани

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в рамките на проекта “Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването". Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Национална пациентска организация и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Проектът „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“ се изпълнява от Националната пациентска организация с финансова подкрепа, предоставени от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез иновативна електронна платформа за косултации и дебат в здравеопазването да се повиши гражданската осведоменост, да се гарантира възможност за пациентско застъпничество, вкл. чрез предлагане на законодателни промени от пациентски групи, вземащи решения на регионално и национално ниво.