ЕИК: 176437572
Адрес: гр. София, ул. Здраве № 15
Регистрация в ТРЮЛНЦ: Да

Фондация „Тромбофлебици в действие“ защитава правата и законните интереси на пациентите с тромбофлебит и работи за подобряване социално – битовото обслужване и жилищните условия на пациентите. Организацията работи за разработването и внедряването съвременни модели за медицинска грижа, рехабилитация, за внедряването на производство на високоефективни препарати, реактиви и други необходими за пациентите с тромбофлебит средства. Организацията работи активно с учени, медици, лекари.

Сдружението участва в изработката на решения на държавната власт и местното самоуправление, осъществява издателска дейност на безплатни материали, които популяризират същността на заболяването, неговото клинично лечение, рехабилитация, профилактика и др. Организацията представлява и защитава правата и законните интереси на своите членове, пред органите на държавната власт и органите на местното самоуправление. Разработва и реализира програми и инициативи в сферата на профилактиката и опазването на здравето. Сдружението реализира програми и инициативи, насочени към оказване на материална, медицинска и социална помощ на пациентите с тромбофлебит и поддържа и развивава сътрудничество с други сродни организации в страната и чужбина. Специалистите на организацията организират и провеждат конференции, симпозиуми, семинари, програми, курсове и други инициативи за пациенти и медицински специалисти.

Фонд Активни граждани

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в рамките на проекта “Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването". Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Национална пациентска организация и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Проектът „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“ се изпълнява от Националната пациентска организация с финансова подкрепа, предоставени от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез иновативна електронна платформа за косултации и дебат в здравеопазването да се повиши гражданската осведоменост, да се гарантира възможност за пациентско застъпничество, вкл. чрез предлагане на законодателни промени от пациентски групи, вземащи решения на регионално и национално ниво.