ЕИК: 176786514
Адрес: гр. София 1729, бул. „Александър Малинов“ 31-33
Регистрация в ТРЮЛНЦ: Дa

Дейността на фондация “Заслушай се” e пряко свързана с постигането на нейните цели, а именно:
1) обединяване и овластяване на българската глуха общност с общи принципи и ценности за равнопоставеност и пълноценно включване на глухите хора;
2) подобряване на образователната система за бебета, деца и възрастни от глухата общност чрез включване на билингвистичен модел на обучение и образование чрез български жестов език (БЖЕ) и български словесен език;
3) осигуряване на възможности за изграждане на умения и знания за глухите хора в България;
4) осигуряване на пълноценен достъп за глухите хора в българското общество (образование, здравеопазване и социален живот).

Фонд Активни граждани

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в рамките на проекта “Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването". Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Национална пациентска организация и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Проектът „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“ се изпълнява от Националната пациентска организация с финансова подкрепа, предоставени от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез иновативна електронна платформа за косултации и дебат в здравеопазването да се повиши гражданската осведоменост, да се гарантира възможност за пациентско застъпничество, вкл. чрез предлагане на законодателни промени от пациентски групи, вземащи решения на регионално и национално ниво.