Снимка на Фондация "Живот със сколиоза"

Фондация "Живот със сколиоза"

https://scoliosisliving.com/

+359 895 860 899

office@scoliosisliving.com


Представляващ: Инж. Силвия Гордеева – Управител

 

Адрес: Гр. Русе, обл. Русе, п.к. 7002, ул. „Проф. Саша Попов“ 5

Фондация „Живот със Сколиоза“  е неправителствена организация в подкрепа на страдащите от заболяването сколиоза.

Сколиозата е тихо заболяване, което съпътства 5-10% от населението на земята през целия живот. Най-засегнати са децата между 9- 16 годишна възраст, като 80% от тях са момичета. Операцията от сколиоза е възможно най-тежката в детска възраст, но за щастие открита на време сколиозата може да бъде напълно лечима чрез консервативно лечение.

Основните ни цели са: изработване от академичния съюз по ортопедия на стандарт за лечение на сколиоза, който да е съгласуван с НЗОК и в който да е включено връщане на профилактичните прегледи в учебните заведения, включващи принципите и индикациите за оперативно и неоперативно лечение. Тясно сътрудничество с международни организации, медиатори и водещи специалисти в областта на сколиозата. Създаване на спинални центрове. Създаване на регистър на пациентите. Подобряване на качеството на живот на болните от сколиоза.

Фонд Активни граждани

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в рамките на проекта “Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването". Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Национална пациентска организация и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Проектът „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“ се изпълнява от Националната пациентска организация с финансова подкрепа, предоставени от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез иновативна електронна платформа за косултации и дебат в здравеопазването да се повиши гражданската осведоменост, да се гарантира възможност за пациентско застъпничество, вкл. чрез предлагане на законодателни промени от пациентски групи, вземащи решения на регионално и национално ниво.