Снимка на Маргарита Ваньова Димитрова

Маргарита Ваньова ДимитроваД-р Маргарита Ваньова Димитрова, родена и израснала  в гр. Кула, Видинска област, е учител по български език и литература, учен и общественик. 
Член е на УС на Националната пациентска организация.
От 2015 година работи като преподавател по български език в Департамента за езиково и специализирано обучение към Медицинския университет – Пловдив и от м. февруари 2017 г. до м. юли 2021 г. е ръководител на Секцията по български език към ДЕСО на МУ – Пловдив.
Работила е няколко години и като хоноруван преподавател в ПУ „Паисий Хилендарски“.
Председател е на УС на сдружение „Бъдеще за децата ни“, което е член на Националната пациентска организация още от създаването ѝ. Организацията активно подкрепя работата на Сдружението и от 2004 г. то развива своите дейности с деца и младежи на територията на Община Баните, област Смолян и региона. А от 2021 г. г-жа Димитрова организира доброволческите дейности на Сдружението от новото седалище – с. Златитрап, Община „Родопи“, област Пловдив на територията на цялата страна, включва и българските училища от АБСА и от гр. Бостън, САЩ. 
Общински съветник е в Община „Родопи“, област Пловдив в периода от 2015 г. до 2019 г.
Участва в различни национални и международни научни и културни форуми и има много публикации: 8 монографии, статии, учебници, методически и етноложки книги, поезия, есета и др. Член е на Съюза на учените в България, секретар на Дружеството на писателите в гр. Пловдив. 
През 2016 г. е обявена за Почетен гражданин на Община Баните, област Смолян.

Фонд Активни граждани

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в рамките на проекта “Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването". Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Национална пациентска организация и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Проектът „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“ се изпълнява от Националната пациентска организация с финансова подкрепа, предоставени от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез иновативна електронна платформа за косултации и дебат в здравеопазването да се повиши гражданската осведоменост, да се гарантира възможност за пациентско застъпничество, вкл. чрез предлагане на законодателни промени от пациентски групи, вземащи решения на регионално и национално ниво.