Снимка на Национално сдружение за борба с хепатита \"Хепасист\"

Национално сдружение за борба с хепатита "Хепасист"

0700 10 515

office@hepasist.com

https://www.facebook.com/Hepasist/


ЕИК: 131379293 Адрес: гр. София, ул. „Славовица“, бл. 53Е, вх. А, ет. 7, ап. 19 Регистрация в ТРЮЛНЦ: Да

„Хепасист” – Национално сдружение за борба с хепатита е неправителствена пациентска организация, създадена за да подпомага засегнатите от хепатит хора и да защитава интересите на обществото в борбата с хепатита. Сдружението защитава интересите на пациентите и правото им да бъдат лекувани, работи за сигуряването на съдействие за правилно, точно и навременно лечение на хепатит, ангажира се с представляване на членовете пред институциите и отстояване правата на засегнатите от болестта хепатит. Сдружението Организиране на публични дискусии, пресконференции, образователни програми. Национално сдружение за борба с хепатита „Хепасист” е член на ЕLPA (Европейска асоциация на пациентите с чернодробни заболявания) и на World Hepatitis Alliance (Световен алианс за хепатита).

Фонд Активни граждани

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в рамките на проекта “Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването". Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Национална пациентска организация и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Проектът „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“ се изпълнява от Националната пациентска организация с финансова подкрепа, предоставени от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез иновативна електронна платформа за косултации и дебат в здравеопазването да се повиши гражданската осведоменост, да се гарантира възможност за пациентско застъпничество, вкл. чрез предлагане на законодателни промени от пациентски групи, вземащи решения на регионално и национално ниво.