Снимка на Национално сдружение за профилактика на рака на маточната шийка – HPV

Национално сдружение за профилактика на рака на маточната шийка – HPV

http://hpvgard.com/

+359 879 815 807

070018787

hpv.guard@abv.bg

hpv.guard.prevencion@gmail.com

www.facebook.com/NSP.CervicalCancer I www.facebook.com/NSP.CervicalCancer


ЕИК: 175189936
Адрес: гр. София, жк Гоце Делчев, ул. Славовица, бл. 53 Е, вх. А, ет. 7, ап. 19
Пациентска телефонна линия: 070018787
Регистрирано в ТРЮЛНЦ: Да

Национално сдружение за профилактика на рака на маточната шийка насърчава профилактиката на рака на шийката на матката сред младите жени. Дейността на организацията е насочена основно към здравите хора – незасегнати от болестта. Целта е да се популяризира заболяването рак на шийката на матката и начините за неговата профилактика.

Национално сдружение за профилактика на рака на шийката на матката е член на ECPC – EUROPEAN CANCER PATIENT COALITION (Европейска коалиция на болните от рак), член на WACC – Women Against Cervical Cancer (Организация на жените срещу рака на шийката на матката).

Фонд Активни граждани

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в рамките на проекта “Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването". Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Национална пациентска организация и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Проектът „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“ се изпълнява от Националната пациентска организация с финансова подкрепа, предоставени от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез иновативна електронна платформа за косултации и дебат в здравеопазването да се повиши гражданската осведоменост, да се гарантира възможност за пациентско застъпничество, вкл. чрез предлагане на законодателни промени от пациентски групи, вземащи решения на регионално и национално ниво.