Снимка на Пациентска организация \"Глаукома\"

Пациентска организация "Глаукома"

http://www.glaucoma.bg/

+359 894 476 212

g.d.dimitrov48@abv.bg


ЕИК: 175861412
Адрес: гр. София, бул. Цар Борис III № 135
Регистрация в ТРЮЛНЦ: Да

Пациентска организация „Глаукома” e учредена от пациенти със заболяването глаукома, обединени от идеята да защитават правата на пациентите с това заболяване, да работят в посока подобряване условията за лечение и повишаване качеството на живот на страдащите от глаукома. Пациентска организация „Глаукома” работи за осигуряване на достъпна и актуална информация относно заболяването, изграждане на канали за информация на пациентите относно проблема глаукома, защита на интересите на пациентите и правото им да бъдат лекувани, представляване на членовете на организацията пред институциите и отстояване на техните права, информиране на обществеността и медиите за проблемите, свързани с глаукома. Организацията съдейства за правилно, точно и навременно лечение на глаукома, съдейства за достъп на членовете на сдружението до специалисти и специализирани лечебни заведения.

Фонд Активни граждани

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в рамките на проекта “Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването". Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Национална пациентска организация и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Проектът „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“ се изпълнява от Националната пациентска организация с финансова подкрепа, предоставени от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез иновативна електронна платформа за косултации и дебат в здравеопазването да се повиши гражданската осведоменост, да се гарантира възможност за пациентско застъпничество, вкл. чрез предлагане на законодателни промени от пациентски групи, вземащи решения на регионално и национално ниво.