Снимка на Павлина Вълчева Михайлова

Павлина Вълчева Михайлова


Д-р Павлина Михайлова е председател на неправителствената организация в обществена полза Сдружение „Лечение на КОВИД-19 с реконвалесцентна плазма“ от нейното регистриране през 2020 г.  до момента. Тя е журналист, магистър по опазване на околната среда, сценарист на документални филми за опазване на дивата природа, автор на книги с пътеписи и с поезия.

Член на Съюза на българските журналисти, Съюза на българските филмови дейци, ABUJET – Българската асоциация на журналистите и писателите, пишещи за туризъм, Български лекарски съюз, Съюза на писателите-лекари в България и на Сдружение за дива природа „Балкани“.

Фонд Активни граждани

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в рамките на проекта “Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването". Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Национална пациентска организация и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Проектът „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“ се изпълнява от Националната пациентска организация с финансова подкрепа, предоставени от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез иновативна електронна платформа за косултации и дебат в здравеопазването да се повиши гражданската осведоменост, да се гарантира възможност за пациентско застъпничество, вкл. чрез предлагане на законодателни промени от пациентски групи, вземащи решения на регионално и национално ниво.