Снимка на Сдружение \"2002 Надежди\"

Сдружение "2002 Надежди"

+359 889 271 300

nadejdi_2002@abv.bg


ЕИК: 112583024
Адрес: гр. Пазарджик, ул „Пейо Яворов“ № 10
Регистрация в ТРЮЛНЦ: Да

Сдружение „2002 Надежди“ подпомага социално слабите, хората с увреждания и лицата, нуждаещи се от грижи и оказва закрила на деца в неравностойно положение. Сдружението стимулира творческите заложби на децата и създаването на подходящи условия за нравствено, познавателно и физическо развитие на личността на децата. Организацията работи за създаването на условия за изграждане на свободна, морална и инициативна личност и за задоволяване на индивидуалните потребности и интереси. Сред целите на сдружението е съдействието за развитието и утвърждаването на духовните ценности, гражданското общество, културата, здравеопазването; за развитие на социалната и личностна интеграция. Организацията си поставя за цел съдействието за пълноценната защита на човешките права. Организацията обединява усилията на обществеността с тези на държавните и общинските органи и организации, физически и юридически лица за осъществяването на своите цели.

Фонд Активни граждани

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в рамките на проекта “Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването". Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Национална пациентска организация и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Проектът „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“ се изпълнява от Националната пациентска организация с финансова подкрепа, предоставени от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез иновативна електронна платформа за косултации и дебат в здравеопазването да се повиши гражданската осведоменост, да се гарантира възможност за пациентско застъпничество, вкл. чрез предлагане на законодателни промени от пациентски групи, вземащи решения на регионално и национално ниво.