ЕИК: 175149607
Адрес: София 1000, ул. „Екзарх Йосиф“ 1, ет. 2, ап. 5
Регистрация в ТРЮЛНЦ: Да

Сдружение „АРЗ Солидарност“ е неправителствена организаци в обществена полза, работеща в областта на зависимостите от психоактивни вещества и хазарт. Основната дейност на организацията е рехабилитация и ресоциализация на зависими, която се осъществява от програма „Солидарност“ под две форми: дневна програма за хора със зависимост към наркотици и алкохол и вечерна програма за хора със зависимост към хазарт.

Програмата на Сдружението е създадена през 2003 г. и работи по модела на терапевтичните общности. Тя е в съответствие със стандартите на Националната стратегия за борба с наркотиците и притежава Съгласие за осъществяване на програма за психосоциална рехабилитация от Националния център по обществено здраве и анализи, както и Удостоверение за регистрация за предоставяне на социални услуги.

Фонд Активни граждани

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в рамките на проекта “Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването". Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Национална пациентска организация и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Проектът „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“ се изпълнява от Националната пациентска организация с финансова подкрепа, предоставени от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез иновативна електронна платформа за косултации и дебат в здравеопазването да се повиши гражданската осведоменост, да се гарантира възможност за пациентско застъпничество, вкл. чрез предлагане на законодателни промени от пациентски групи, вземащи решения на регионално и национално ниво.