Снимка на Сдружение "Асоциация пациенти на естетичната медицина"

Сдружение "Асоциация пациенти на естетичната медицина"

http://www.apem-bg.org/

+359 892 32 78 29

apem@apem-bg.org

https://www.facebook.com/apembg/


ЕИК:206518592
Адрес: гр. София, ул. „Флора“ № 1Е
Регистрация в ТРЮЛНЦ: Да

Сред основните цели на Асоциация „Пациенти на естетичната медицина“ е да осигури достъп до достоверна научна информация относно ползите и рисковете от естетичните и козметични медицински интервенции; да подобри информираността на пациентите относно техните права и задължения; да функционира като медиатор при спорове между институции за утвърждаването на медицински стандарти, гарантиращи качестовто на медицинската услуга и нейната безопасност, както и за утвърждаването на системи за проследяване на безопасността на медицинските изделия.

В последните няколко години се наблюдава изключителен ръст в естетичните и козметични интервенции, обект на пластичната хирургия и дерматология. В същия момент липсва единна организация, която да предостави на пациентите достоверна информация относно ползите, рисковете от тези интервенции, техните права и задължения на пациенти, мерките, които могат да бъдат предприети при неблагорпятен изход и не на последно място, липсва изградена достъпна система за проследяване на безопаността на медицинските изделия (импланти, дермални филъри и др.) по аналогия със ситемата за проследяване на безопасността на лекарствените продукти. Липсват и медицински стандарти относно правоспособността за осъществяване на естетично медицински интервенции, което води до наличието на немедицински лица, осъществяващи неправомерно медицински интервенции в областта на естетиката.

Фонд Активни граждани

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в рамките на проекта “Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването". Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Национална пациентска организация и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Проектът „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“ се изпълнява от Националната пациентска организация с финансова подкрепа, предоставени от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез иновативна електронна платформа за косултации и дебат в здравеопазването да се повиши гражданската осведоменост, да се гарантира възможност за пациентско застъпничество, вкл. чрез предлагане на законодателни промени от пациентски групи, вземащи решения на регионално и национално ниво.