Снимка на Сдружение \"Бъдеще за децата ни\"

Сдружение "Бъдеще за децата ни"

0889076127

margovd@abv.bg

https://www.facebook.com/futureforourchildren


ЕИК: 120553358
Адрес: обл. Пловдив, гр. Пловдив, общ. Родопи, с. Златитрап

Сдружението си поставя за цел да подпома младежта от Пловдив и региона при включването им в обществения, културния, спортния и социалния живот, както и да подпомага болни и социално слаби деца, действащи, неработещи и пенсионирани учители. Сдружението предоставя подкрепа на органите на реда и други общински организации в борбата им с наркоманията, алкохолизма и други противообществени прояви на младежта, както и инвестира усилия в създаването и реализирането на възпитателно-образователните програми по проблемите на децата и родителите.

Сдружението участва в организирането на специализирани услуги за деца – например, изграждането на центрове с клубове за превенция на зависимости (алкохол, тютюнопушене, наркотици), борба с насилието, клубове по интереси, както и провежда кампании за здравна профилактика на подрастващите.

Сдружението работи за развитието на лечебно-спортна профилактика на най-често срещаните заболявания на опорно-двигателния апарат при подрастващите, затлъстявания и осъществява дейности в защита на околната среда и включване на младите хора в тях.

Фонд Активни граждани

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в рамките на проекта “Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването". Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Национална пациентска организация и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Проектът „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“ се изпълнява от Националната пациентска организация с финансова подкрепа, предоставени от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез иновативна електронна платформа за косултации и дебат в здравеопазването да се повиши гражданската осведоменост, да се гарантира възможност за пациентско застъпничество, вкл. чрез предлагане на законодателни промени от пациентски групи, вземащи решения на регионално и национално ниво.