ЕИК: 118513004
Адрес: гр. Силистра, бул. „Македония” № 61, ет. 3, офис 28
Регистрация в ТРЮЛНЦ: Да

Сдружение „Диабет“ – Силистра проучва проблемите на хората с диабет, изготвя предложения пред държавните органи за тяхното нормативно и ефективно решаване и предлага системно обучение на всички свои членове по проблемите на живота, профилактиката, лечението, храненето, самоконтрола на диабета й всички негови усложнения. Сдружението участва в съществуващи или инициира нови национални програми за борба с диабета, както и събития за подобряване на профилактиката, лечението, обучението, живота и рехабилитацията на хората с диабет. Организацията е ангажирана със създаването на специализирани заведения за лечение, обучение, спортуване и почивка на болни от диабет, със снабдяването с диетични храни и организирането на диетично хранене, осигуряването на помощи за затруднени материално или социално слаби, болни от диабет. Сдружението участва национални и европейски програми и проекти за осъществяването на целите си.

Фонд Активни граждани

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в рамките на проекта “Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването". Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Национална пациентска организация и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Проектът „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“ се изпълнява от Националната пациентска организация с финансова подкрепа, предоставени от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез иновативна електронна платформа за косултации и дебат в здравеопазването да се повиши гражданската осведоменост, да се гарантира възможност за пациентско застъпничество, вкл. чрез предлагане на законодателни промени от пациентски групи, вземащи решения на регионално и национално ниво.