Снимка на Сдружение "Институт по обща медицина"

Сдружение "Институт по обща медицина"

http://igmbg.org/

0883 374 189

admin@igmbg.org

https://www.facebook.com/IGMBG


ЕИК: 177162845
Адрес: гр. София 1700, ул. „Чавдар Мутафов“ № 25Б, ет. 4
Регистрация в ТРЮЛНЦ: Дa

Провеждане на конференции, семинари и научни срещи с водещи специалисти, самостоятелно и в колаборация с други научни дружества от страната и чужбина. Оказване на съдействие на висшите училища, МЗ, съсловните организации за провеждане на обучение в областта на общата медицина (ОМ) и свързаните специалности. Оказване на съдействие на висшите училища, МЗ и неговите структури, НЗОК и др. за периодично осъвременяване на нормативната база, методите на обучение, както и в рутинната дейност в областта на ОМ и свързаните специалности.  Изготвяне на предложения към НЗОК, МЗ и други институции относно правилата за провеждане на дейностите по ОМ и свързаните специалности. Възлагане на извършването на научни, здравни, социологически и др. изследвания и проучвания на дружества, извършващи тази дейност. Нормотворческа инициатива чрез внасяне на предложения до съответните държавни органи и институции за извършване на промени в нормативната база, уреждаща дейността по ОМ и свързаните специалности, с цел подобряване на условията и качеството на работата им. Популяризиране на дейността чрез електронни или печатни медии.

Фонд Активни граждани

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в рамките на проекта “Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването". Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Национална пациентска организация и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Проектът „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“ се изпълнява от Националната пациентска организация с финансова подкрепа, предоставени от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез иновативна електронна платформа за косултации и дебат в здравеопазването да се повиши гражданската осведоменост, да се гарантира възможност за пациентско застъпничество, вкл. чрез предлагане на законодателни промени от пациентски групи, вземащи решения на регионално и национално ниво.