Снимка на Сдружение \"Лечение на КОВИД-19 с реконвалесцентна плазма\"

Сдружение "Лечение на КОВИД-19 с реконвалесцентна плазма"

https://covid19plasma.eu/

+359 898 780 380

covidplasma19@gmail.com

https://www.facebook.com/covid19plasma/


ЕИК: 206161902
Адрес: гр. София 1000, ул. „Три уши“ № 9
Регистрация в ТРЮЛНЦ: Да

Сдружение „Лечение на КОВИД-19 с реконвалесцентна плазма“ е българска неправителствена гражданска инициатива в обществена полза, създадена през юли 2020 г. в отговор на пандемията, причинена от SARS-CoV-2.

Сдружението популяризира реконвалесцентната плазма като един от методите за лечение на КОВИД-19 чрез установяване и комуникация с три фокусни групи – потенциални донори на плазма; болни от КОВИД-19 и техните близки; медицински работници и техните близки. Организацията следва европейските стандарти в диагностиката, вземането и преливането на реконвалесцентна плазма и насърчава създаването на Център за високи технологии в България. Други цели на организацията са: увеличаване капацитетът на болниците чрез обучение на лекари, прилагащи този метод на лечение, издигане на авторитета на научната и медицинска общност в България чрез подкрепа на провеждането на клинични изпитвания с цел установяване на ефикасността и безопасността на реконвалесцентната плазма и споделяне на резултатите с европейски и международни организации и научни платформи.

Сдружението подкрепя и развива телемедицински технологии за мониторинг на болни и преболедували от КОВИД-19.

Фонд Активни граждани

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в рамките на проекта “Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването". Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Национална пациентска организация и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Проектът „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“ се изпълнява от Националната пациентска организация с финансова подкрепа, предоставени от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез иновативна електронна платформа за косултации и дебат в здравеопазването да се повиши гражданската осведоменост, да се гарантира възможност за пациентско застъпничество, вкл. чрез предлагане на законодателни промени от пациентски групи, вземащи решения на регионално и национално ниво.