Снимка на Сдружение на пациентите с ГИСТ и сарком на меките тъкани в България

Сдружение на пациентите с ГИСТ и сарком на меките тъкани в България

http://www.gist-bg.com/

+359 888 585 366

info@gist-bg.com

https://www.facebook.com/GISTandSTSBulgaria/


ЕИК: 176238788
Адрес: гр. София, ж.к. Надежда I, бл. 103, вх. В, ап. 66
Регистрация в ТРЮЛНЦ: Да

Сдружението ъдейства и помага на всички пациенти с ГИСТ, сарком на меките тъкани и други заболявания на територията на Република България във връзка с лечението, проследяването и снабдяването им с лекарства и съответните консумативи. Оъществява здравна просвета и да запознава пациентите с последните постижения на медицината за лечение на тези заболявания. Организацията подпомага социално слабите от тях и тези, които се нуждаят от грижи. Сдружението съдейства за социалната интеграция на пациентите и личностната им реализация, както и работи за обучение на млади специалисти и студенти във връзка с диагностицирането, лечението и проследяването на пациентите с ГИСТ, сарком на меките тъкани и други заболявания в България.

Фонд Активни граждани

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в рамките на проекта “Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването". Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Национална пациентска организация и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Проектът „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“ се изпълнява от Националната пациентска организация с финансова подкрепа, предоставени от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез иновативна електронна платформа за косултации и дебат в здравеопазването да се повиши гражданската осведоменост, да се гарантира възможност за пациентско застъпничество, вкл. чрез предлагане на законодателни промени от пациентски групи, вземащи решения на регионално и национално ниво.