Снимка на Сдружение "Онкоболни и приятели" – Бургас

Сдружение "Онкоболни и приятели" – Бургас

http://www.cpf-burgas.org/

+359 89 640 1234

office@cpf-burgas.org

https://www.facebook.com/-----831889220154404/


ЕИК: 176093353
Адрес: гр. Бургас, ул. Демокрация 104
Регистрация в ТРЮЛНЦ: Да

Сдружение „Онкоболни и приятели“ работи по подобряване на условията, гарантирания достъп, равнопоставеност и равни шансове на окноболните за лечение и грижи, съгласно националните и европейските стандарти. Съдейства за пълната и всестранна информираност на членовете си за правата на пациентите, процедурите и методите на лечение, приложими по най-добрите български и световни медицински практики. Оказва съдействие за подобряване на правните регламенти в областта на онколечението, чрез проучване на опита в други европейски страни във взаимодействие със сродни пациентски организации. Сдружението подпомага, обединява и координира цялостната дейност на своите членове в защита на техните законни права и интереси. Организацията подпомага социално слабите, на инвалидите и лицата, нуждаещи се от грижи, както и социалната интеграция и личностната реализация на онкоболните, защитата на човешкото им достойнство и правото им на пълноценен и нормален начин на живот.

Фонд Активни граждани

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в рамките на проекта “Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването". Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Национална пациентска организация и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Проектът „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“ се изпълнява от Националната пациентска организация с финансова подкрепа, предоставени от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез иновативна електронна платформа за косултации и дебат в здравеопазването да се повиши гражданската осведоменост, да се гарантира възможност за пациентско застъпничество, вкл. чрез предлагане на законодателни промени от пациентски групи, вземащи решения на регионално и национално ниво.